I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji charytatywnej jest Kombinat Technik Multimedialnych Leszek Bil z siedzibą ul. Grunwaldzka 31, AIP UO 45-054 Opole NIP 576 154 13 67 REGON 360924076 ,
zwany dalej Organizatorem.
2. Środki z akcji charytatywnej mają pomóc w rehabilitacji Patryka Wojdy.
3. Kontrola poprawności prowadzenia akcji charytatywnej i jej zgodności z
postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze akcji.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.juvenes.uni.opole.pl
5. Informacje o akcji charytatywnej będą dostępne na stronie internetowejwww.juvenes.uni.opole.pl
II. ZASADY AKCJI CHARYTATYWNEJ
1. Akcja charytatywna trwa od 20 sierpnia 2016 r. od godziny 8.00 do 30 czerwca 2017 r.
2. Udział w akcji charytatywnej polega na: wysłaniu sms-a o treści SZCZEBEL, pod nr 7248 Koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł z VAT)
III. SPOSÓB PRZEKAZANIA PIENIĘDZY
1. Prowizja (47%) od wartości netto za przesłane SMSy zostanie przekazana w formie darowizny na konto Stowarzyszenia Uniwersytetu Opolskiego Juvenes ul. Katowicka 95, 45-061 Opole. NIP 7543095681 KRS 0000565604
2. Prowizja będzie przekazywana w rozliczeniu miesięcznym.
IV. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji charytatywnej mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby
Organizatora przez cały czas trwania akcji charytatywnej, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia akcji charytatywnej. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
5. W podanych terminach liczy się data stempla pocztowego
V. DANE OSOBOWE
1. Organizator akcji charytatywnej nie będzie gromadził danych osobowych uczestników i nie będzie ich wykorzystywał do rozsyłania informacji ani treści marketingowych lub reklamowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z akcją charytatywną rozstrzygać będzie
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania akcji charytatywnej w
terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn
technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku akcja charyatywna zostanie przełożona na inny termin. Data emisji zostanie podana na

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close