Statut

Stowarzyszenia Studentów

Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Opole.

 • 3
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie, niniejszego statutu oraz w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, przedmiocie zainteresowania i profilu działania.
 

 • 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 • 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz integracji studentów Uniwersytetu Opolskiego, niezależnie od poglądów religijnych, politycznych i orientacji seksualnej.
 2. Niesienie pomocy studentom Uniwersytetu Opolskiego w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
 3. Współpraca z uczelniami polskimi i zagranicznymi.
 4. Działalność na rzecz integracji organizacji studenckich polskich i zagranicznych.
 5. Podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji, patriotyzmu, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród opolskiej młodzieży i studentów Uniwersytetu Opolskiego.
 6. Działalność na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez wzmacnianie więzi studentów z regionem województwa opolskiego oraz promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarki, infrastruktury lokalnej, edukacji, ekologii i ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego.
 7. Działalność na rzecz studentów i absolwentów niepełnosprawnych.
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i ekonomiczny, w tym rozwój przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów.
 10. Działalność wspomagająca rozwój nauki i techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 11. Inicjowanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności akademickiej i młodzieży.
 12. Organizowanie wyjazdów turystycznych, naukowych i rekreacyjnych.
 13. Prowadzenie innej działalności mającej na celu wspomaganie i promocję studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, miasta Opole oraz regionu – województwa opolskiego.
 14. Organizacja, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw studentów i absolwentów, jak i innych organizacji i podmiotów mających na celu poprawę i rozwój gospodarczy, społeczny, naukowy i kulturalny regionu.
 15. Promocja i organizacja wolontariatu.

 • 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, narad, zebrań, dyskusji oraz wykładów; promowanie i wspieranie aktywności prospołecznych i integracyjnych.
 2. Finansowe wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie wspólnych inicjatyw z uczelniami polskimi i zagranicznymi na rzecz studentów i absolwentów.
 4. Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami studenckimi polskimi i zagranicznymi na rzecz studentów i absolwentów.
 5. Inicjowanie, organizowanie, wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej i patriotyzmu wśród młodzieży i społeczności studenckiej regionu.
 6. Działalność społeczną i gospodarczą przynoszącą dochody w dziedzinach i kierunkach mających wpływ na aktywizację życia społeczności akademickiej i młodzieżowej oraz mieszkańców regionu.
 7. Promowanie postaw proekologicznych i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska.
 8. Organizację, wpieranie inicjatyw prospołecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych działalności mających na celu polepszenie życia mieszkańców regionu.
 9. Organizowanie zajęć i spotkań mających na celu zwiększanie poczucia własnej wartości wśród opolskiej młodzieży, studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
 10. Zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę trudnej sytuacji niepełnosprawnych studentów i absolwentów.
 11. Organizowanie szkoleń, kursów, wykładów i spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród studentów i absolwentów, współpracę z odpowiednimi jednostkami podejmującymi taką tematykę.
 12. Organizowanie, wspieranie i promocję imprez, spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym i sportowym dla społeczności akademickiej, absolwentów, młodzieży i mieszkańców regionu.
 13. Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego.
 14. Inicjowanie innych form działalności służącej celom statutowym. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi, prowadzenie działalności wydawniczej. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, szkoleń dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia, ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, spotkań autorskich, imprez kulturalnych, wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia, inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych.
 15. Propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i studentów Uniwersytetu Opolskiego.
 16. Utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z organizacjami o podobnym profilu działania, podobnych celach w kraju i za granicą.
 • 8

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. nieodpłatna działalność zapisana w § 6 pkt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15,
 2. odpłatna działalność zapisana w § 6 pkt. 5, 6, 9, 11, 12, 13.

 • 9
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Honorowych.
 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być student lub absolwent Uniwersytetu Opolskiego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych i złożył pisemną deklarację.

 1. Na mocy niniejszego statutu każdorazowo wybranemu Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczącemu Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego, Redaktorowi Naczelnemu Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego „SETA” oraz Redaktorowi Naczelnemu Studenckiego Radia „Radio Sygnały” przysługuje pierwszeństwo do bycia członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

 1. O przyjęciu nowych członków zwyczajnych decyduje zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.

 1. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

 • 12

Członek zwyczajny ma w szczególności prawo:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia
 2. Wspierania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu.
 3. Zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka.
 • 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 • 14
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polski, który wniósł szczególny wkład w działalność stowarzyszenia. Prawo do bycia członkiem honorowym stowarzyszenia ma każdorazowo wybrany Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.
 2. Tytuł członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek zgłoszony przez min. 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie.

3.Członek honorowy ma prawo wspierania inicjatyw, zgłaszania wniosków, opinii, postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członek honorowy ma obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 16 ust. 2 pkt. b – d
 • 15

Członkowie założyciele z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

 • 16
 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:

a) pisemnej rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia.

b) wykluczenia członka przez Zarząd.

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

d) śmierci członka.

e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

f) rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem,

b) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 • 17
 1. Członkom wykluczonym przysługuje prawo wniesienia od uchwały Zarządu odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od powiadomienia o treści uchwały Zarządu, jest ono rozpoznawane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 • 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 • 19
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym w czasie Walnego Zebrania Członków.
 3. W wyborach prawo wyborcze czynne i bierne mają członkowie zwyczajni.
 4. Ilość głosów w głosowaniu tajnym zlicza komisja skrutacyjna, która jest każdorazowo powoływana jawnie w czasie zgromadzenia, na którym podejmowane są uchwały wymagające takiego charakteru. Komisja skrutacyjna może być jednoosobowa.
 5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej. Wybranie do składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom  4 jest nieważne.
 6. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 7. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 8. pisemnej rezygnacji,
 9. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 

 

Walne Zebranie

 • 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Członków Honorowych.
 2. Podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń, krajowych organizacji

zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 2. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 4. Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie decyzji o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie.
 • 21
 1. Walne Zebranie Członków musi się odbyć co najmniej raz w roku.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia co najmniej 7 dni przed terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania Członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, o ile Statut nie stanowi inaczej. Jeżeli nie doszło do podjęcia uchwał z powodu braku wymaganego quorum, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż tydzień od poprzedniego Walnego Zebrania Członków. W takim przypadku uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 6. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych z niniejszym statucie.

 • 22
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków zwyczajnych Stowarzyszenia powinien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Zarząd

 • 23
 1. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd spośród swoich Członków wybiera Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej 3 członków zarządu.
 4. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma prezes zarządu.

 • 24
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa Zarządu albo upoważnionego przez niego członka Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.

 • 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. kierowanie działalnością i bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania Członków.
 3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
 4. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub wykluczeniu członków zwyczajnych.
 5. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia.
 6. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 7. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia.
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, a także podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn następuje na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 9. inne sprawy określone w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

 • 26
 1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym i odrębnym organem niepodlegającym

zarządowi.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
 4. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma przewodniczący komisji.
 1. Upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 2. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
 3. pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 4. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 • 27
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. Przeprowadzenie co najmniej razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień.
 4. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.
 5. Składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 • 28

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Zapisy, darowizny.
 3. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
 4. Wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez.
 5. Wpływy z aukcji.
 6. Dotacje budżetowe, subwencje.
 7. Dotacje, subwencje, granty i środki z funduszy europejskich.

 • 29

Wysokość i tryb pobierania składek członkowskich ustalana jest uchwałą zarządu.

 • 30

Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym ważności składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu.

 • 31

Stowarzyszenie prowadzi swoja rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 32

Statut lub inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia zabraniają:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 33
 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Jeżeli nie doszło do podjęcia uchwał z powodu braku wymaganego quorum, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż miesiąc od poprzedniego Walnego Zebrania Członków. W takim przypadku uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków zwyczajnych.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, mając na uwadze przepisy obowiązującego prawa.
 4. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close